Bel om direct een afspraak te maken

Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in de praktijk.

Algemeen

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, ingaande 25 Mei 2018. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ( WGBo). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBo.

In de praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting ( bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.).

De plichten van de praktijk

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaat vindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van mogelijk wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, het afsprakenbureau, de factoringmaatschappij, incassobureau  en via de praktijksoftware.
 • Uw behandelend arts  is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar ( vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is , bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf en van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens indien dat nodig mocht  zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens aan te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of volgens een aanvraagformulier kenbaar maken aan uw behandeld arts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).
Het aanvraagformulier is op te vragen bij de praktijk (mondeling, schriftelijk of per mail).

Toelichting op het aanvraagformulier

U dient er rekening mee te houden dat medische gegevens opvolging van de wet in principe maximaal 15 jaar bewaard kunnen worden.  U helpt met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk waar u behandeld wordt is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medische dossier gaat. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ( WGBo) beschouwt een patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het vertrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of als er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Iedere arts heeft de verplichting vertrouwelijk met met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor het verstrekken van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.  Bovendien kunnen vastgelegde gegevens (indien noodzakelijk) mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts, specialist, of fysiotherapeut).

Uitwisseling gegevens

Ook kunnen medicatiegegevens gedeeld worden met uw huisarts, apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die aan u is voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en vertrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo wordt bijgedragen aan uw medicatie veiligheid.

Overdracht van uw dossier

Indien u een andere behandeld arts kiest dan is het belangrijk dat uw nieuwe arts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts. De oude arts doet dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een maand nadat u uw oude arts verzocht hebt het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts. Uw medisch dossier wordt door uw arts persoonlijk of via een beveiligde digitale weg , of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Heeft u vragen over de bovenstaande informatie, ga dan in gesprek met uw behandelaar.
2 Mei 2018